Konkurs „Bezpiecznie i zdrowo dzięki zrównoważonej mobilności” nawiązuje do tegorocznego hasła Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, które brzmi:  „Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie.” Podejmowane w tym roku priorytetowo tematy to zdrowie psychiczne i fizyczne, bezpieczeństwo i reagowanie na pandemię COVID – 19.

Postulatem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu jest położenie większego nacisku na związek między zdrowiem psychicznym a mobilnością miejską, która to kwestia zyskała na znaczeniu w czasie pandemii. Zdrowie fizyczne obejmuje negatywne oddziaływanie zanieczyszczenia powietrza i hałasu na człowieka oraz korzyści płynące z aktywnej mobilności. Zawsze aktualnym tematem jest bezpieczeństwo transportu, a integracja transportowa osób o ograniczonej sprawności ruchowej powinna nam wszystkim szczególnie leżeć na sercu. Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła też na mobilność miejską Szczególnego znaczenia nabrała teraz kwestia przywrócenia zaufania do transportu publicznego. Stąd wynikają cele konkursu:

  1. Propagowanie i wspieranie rozwoju zrównoważonej mobilności, w tym dbanie o zdrowie.
  2. Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony środowiska i innowacyjnych rozwiązań dotyczących przemieszczania się.
  3. Rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych odpowiedzialności za stan środowiska.
  4. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej uczestników konkursu i odbiorców prac.
  5. Rozwijanie wrażliwości artystycznej.

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu powiatu tucholskiego. Zgłoszenie do konkursu oraz prace należy dostarczyć do Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi przy ul. Podgórnej 3, tel. kontaktowy 52 334 21 89

Tematem pracy konkursowej jest przedstawienie w formie plastycznej rozumienia hasła „Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie”. Każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę formatu A3. Do wykonania pracy plastycznej można zastosować dowolne techniki rysunkowe lub malarskie (ołówek, kredka, pastele suche lub olejne, farby plakatowe, akwarele itp.). Ocenie podlegać będą wyłącznie prace wykonane w formacie A3 i dostarczone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2021 r. Przekazane prace nie podlegają zwrotowi. Przekazane na konkurs prace eksponowane będą w budynku Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.
Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona 16 września 2021 r. na stronie internetowej www.tucholski.pl.

Regulamin konkursu (w załączeniu do wiadomości)
Karta uczestnictwa (w załączeniu do wiadomości)

Dodatkowych informacji ze strony Organizatora udziela Wioletta Chabowska,
nr tel. 52 334 21 89

Z wyrazami wdzięczności

Jarosław Iwicki

Muzeum Borów Tucholskich
ul. Podgórna 3
www.muzeum.tuchola.pl


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *