Z kart historii..

Niezbyt wiele informacji zachowało się z historii naszej szkoły. Większość dokumentów i zapisów w postaci kronik i wspomnień znajduje się w naszej Izbie Tradycji. Można tam zapoznać się z różnymi zbiorami dokumentów, fotografii, rekwizytów dotyczących nie tylko historii naszej szkoły ale również Kęsowa i okolic. Jak wynika z tych materiałów początek szkoły to niewielkich rozmiarów budynek pochodzący z roku ok. 1912 (obecnie stara część wraz zabudową gospodarczą). Początkowo szkoła niemiecka potem polska, którą do wybuchu II wojny św. kierował Feliks Kłosowski. Po wojnie szkoła była systematycznie rozbudowywana. W 1974 dobudowano część frontową (obecnie wejście) a następnie pawilon wraz ze stołówką. W 1985 roku powstała hala sportowa (wymiary 24×50 m) wraz z zapleczem. Dwa lata później oddano do użytku zasadniczą część szkoły składającej się z dwupiętrowego budynku. Dzisiaj szkoła jest placówką oświatową o wysokim standardzie, gdzie uczniowie bezpiecznie i w dobrych warunkach mogą rozwijać swoją wiedzę

Kalendarium szkoły
1912 –  Pierwsze zapiski o budynku szkolnym
do 1939 –  Szkołą kieruje Feliks Kłosowski po wojnie Kazimierz Basandowski
od 1947-1973 –  Józef Labuń
1973 –  Zbiorcza Szkoła Gminna w Kęsowie Dyrektor: Józef Drozdowski
1974 – Dobudowano frontową cz. szkoły i pawilon
1983-1984 –  Gminnym Dyrektorem Szkół w Kęsowie jest Jan Mięsikowski a z-cą Jan Przybysz
1984-1985 –  Inspektorem Oświaty i Wychowania zostaje Jan Mięsikowski a z-cą Jan Przybysz
1985 –  Oddanie do użytku hali sportowej i zaplecza
1987 –  Oddanie nowego budynku szkoły
2004 –  Remont hali sportowej


Historia gminy Kęsowo
Kęsowo na karty historii trafiło w 1361 r. za sprawą Winryka von Kniprode, wielkiego mistrza krzyżackiego, który istniejącą już wieś nadał Mikołajowi z Kęsowa w dziedziczne posiadanie na prawie chełmińskim, tj. w zamian za konną i zbrojną służbę w razie potrzeby. Kęsowo liczyło około 850 h i przez większą część swojej historii stanowiło własność prywatną. Wiadomo, że w 1570 r. właścicielami wsi byli: Krzysztof Szukowski, Maciej Grabowski i Wojciech Kęsowski. W końcu XIX w. Wieś składała się właściwie z dwóch części: zamieszkałej przez chłopów i folwarku tzw.Kęsówki. Jej obszar wynosił tylko około 200 h, a łącznie z folwarkiem znajdowały się w niej 53 budynki, z tego 17 mieszkalnych. Zanotowano 136 katolików i 66 ewangelików. W okresie 1920 – 1939 w Kęsowie istniała Spółka Wodna „Kęsowo” (prezes Aleksander Szmagliński), gorzelnia (właściciel Wehr z Wieszczyc) produkująca w 1927 r. 50 0001 spirytusu rocznie oraz dwuklasowa szkoła, którą kierował Hugon Nieborowski

opr. Magda Kożuch na podstawie wspomnień A. Błażejewskiego