Monitoring – klauzula SP Kęsowo

1) Informacje dotyczące Administratora:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. ks. kan. Józefa Swobodzińskiego z siedzibą w Kęsowie, tel. 523344012, e-mail zskesowo@op.pl

2) Informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych:

Administrator powołał inspektora ochrony danych, Pana Tomasz Jutrowskiego, z którym można siękontaktować poprzez adres e-mail: inspektor.rodo@wp.pl lub tel. 500438300.

3) Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawa prawna.

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa w związku z wypełnianiem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz działaniami związanymi z promocją szkoły, poprzez udostępnianie informacji o organizowanych wydarzeniach oraz osiągnięciach naszych uczniów .  Jeżeli będziemy chcieli przetwarzać dane osobowe w innym celu poprosimy Państwa o zgodę. 

4) Komu przekazujemy Państwa dane.

Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym do tego, na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi administrator zawarł stosowne umowy np. na usługi informatyczne lub księgowe czy konserwacje i naprawę monitoringu. Z zastrzeżeniem jednak, że dane przetwarzane będą tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy bez możliwości wykorzystania ich w innych celach. 

5) Okres przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa, kategoriami archiwalnej dokumentacji wynikającymi z jednolitego rzeczowego wykazów akt lub w przypadku udzielenia zgody, przez okres w niej wskazany. 

6) Posiadają Państwo uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Prawo do:

• dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 

• usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, 

• przenoszenia danych, 

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

• wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu. 

7) Obowiązek podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym w przypadku realizacji celów określonych w przepisach prawa. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych byłby brak możliwości edukacji dziecka w naszej szkole. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizowania celu wskazanego w zgodzie.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.